II. konsument

poradnik prawny

Jak wnioskować o upadłość


  Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić wyłącznie sam dłużnik. Należy złożyć go w wydziale upadłościowym Sądu Rejonowego, w którego rejonie leży miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek podlega opłacie 30 zł i powinien zawierać:

  1. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr PESEL dłużnika (lub inne dane identyfikujące go, jeżeli nie posiada nr PESEL);
  2. Wskazanie miejsc, w których znajduję się majątek dłużnika;
  3. Wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek oraz uprawdopodobnienie tych okoliczności;
  4. Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
  5. Spis wierzycieli z podaniem adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
  6. Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności;
  7. Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
  8. Oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą wobec niego okoliczności formalne uzasadniające oddalenie wniosku;

 

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie