II. konsument

poradnik prawny

Co stanie się z długami po ogłoszeniu upadłości


  Samo ogłoszenie upadłości nie oznacza jeszcze, że długi zostają umorzone.

W pierwszej kolejności istniejące zobowiązania zostaną zaspokojone z ustalonego majątku dłużnika. Gdy ten ulegnie już likwidacji, sąd mając na uwadze ustaloną listę wierzytelności, wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. W nim zostaje określone w jakim zakresie i w jakim czasie dłużnik jest obowiązany spłacać swoje zobowiązania. Czas realizacji planu spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata - po jego upływie sąd postanawia o umorzeniu pozostałych, nieobjętych planem wierzytelności.

Ustalając plan spłaty sąd bierze pod uwagę: możliwości zarobkowe dłużnika, konieczność utrzymania jego i osób pozostających na jego utrzymaniu (w tym ich potrzeby mieszkaniowe), wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz realność ich zaspokojenia w przyszłości. Sąd nie jest jednak związany stanowiskiem dłużnika w sprawie treści planu.

Plan spłaty może być zmieniony w czasie jego obowiązywania. Jeżeli upadły dłużnik nie może wywiązać się z określonych w nim obowiązków. Czas spłaty może być także wówczas wydłużony na dalszy okres - nie dłuższy niż 1,5 roku. Jeżeli zaś brak możliwości wywiązania się z obowiązków ma charakter trwały i wynika z niezależnych od dłużnika okoliczności, sąd może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania dłużnika. Zmiana planu spłaty może także zostać przeprowadzona w związku z poprawą sytuacji majątkowej dłużnika.

Sąd ma także możliwość umorzenia zobowiązań upadłego nawet bez ustalania planu spłaty wierzycieli, ale tylko wówczas, gdy osobista sytuacja dłużnika w oczywisty sposób wskazuje na to, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty.

 

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie