II. konsument

poradnik prawny

Kiedy nie można ogłosić upadłości?


Oprócz ogólnego warunku, że upadłość może zostać ogłoszona w stosunku do osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej rolnikiem, istnieją także okoliczności uniemożliwiające skorzystanie przez nią z instytucji upadłości.

Sąd nie uwzględni wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień - umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Oddalony zostanie także wniosek, w którym dłużnik podał dane niezgodne z prawdą lub niezupełne (chyba, że niezgodność lub niezupełność nie jest istotna lub ogłoszenie upadłości jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi).

Sąd oddali także wniosek o ogłoszenie upadłości dotyczący dłużnika, w stosunku do którego w ciągu ostatnich 10 lat:

  1. Prowadzono już postępowanie upadłościowe, podczas którego umorzono całość lub część jego zobowiązań - chyba, że do niewypłacalności dłużnika (lub jej zwiększenia) doszło pomimo dochowania przez niego należytej staranności;
  2. Prowadzono już postępowanie upadłościowe, które zostało jednak umorzone z przyczyn innych niż na w jego wniosek;
  3. Ustalono plan spłaty wierzycieli, który następnie uchylono ze względu na jego niedotrzymywanie;
  4. Pomimo istnienia obowiązku nie został zgłoszony w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości;
  5. Czynność prawna dokonana przez dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

- Od wymienionych wyżej punktów 1-5 istnieje jednak wyjątek: Sąd nie musi w tych wypadkach oddalać wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.


 

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie