II. konsument

poradnik prawny

Życie po ogłoszeniu upadłości


  W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli dłużnik nie może dokonywać czynności prawnych, które dotyczą jego majątku, a które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu spłaty wierzycieli (na taką czynność, w wyjątkowych wypadkach, może pozwolić sąd).

Obowiązkiem upadłego dłużnika jest też składanie corocznych (do końca kwietnia) sprawozdań z wykonania planu spłaty za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu należy wykazać osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe (o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS). Do sprawozdania należy także załączyć kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

 

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie